تبلیغات
داستانک - مش صفر

امروز:

مش صفر

تلوزیون دیشب اعلام کرد که دولت این‌بار یارانه‌ها را کمی زودتر به حساب مردم واریز کرده و از فردا قابل برداشت است. صبح زود مَش‌صفر  قبض‌ آب و برق و گاز را که زنش همه را با یک سنجاق ته‌گرد به دیوارِ گلی اتاق وصل کرده بود، کَند و چپاند ته جیبِ شلوار کارش. ظهر، وقت ناهار که شد، از بالای ساختمان نیمه‌کاره‌‌ای که مَش صفر مشغول سفید کردن درو دیوارهایش بود، نگاهی به عابربانک آن سمت خیابان انداخت، وضعیت بهتر از صبح بود، اما هنوز هم حداقل نیم‌ساعتی معطلی داشت، چاره‌ای نبود. دست از کار کشید و راه افتاد سمت عابر بانک، مَش صفر خدا خدا می‌کرد که یک دختر مهربانِ چادری که عجله هم نداشته باشد، بیاید پشت سرش بایستد تا او بتواند به راحتی ازش بخواهد که علاوه بر کار خودش، قبض‌های مَش صفر را هم پرداخت کند، توی این یکسالی که بانک‌ها دیگر قبض‌ها را نمی‌گرفتند و هر دفعه با تشر بهش می‌گفتند که برود با عابربانک یا تلفنبانک پرداخت کند، مَش صفر کاملا میدانست که توی صف عابر بانک باید منتظرِ چه جور آدمی باشد که به راحتی بتواند ازش درخواست پرداخت قبضهایش را بکند، مردهای جوان اگرچه که قبول می کردند اما همیشه عجله داشتند و همین معذبش می‌کرد، زن و مردهای پیرتر یا خودشان هم بلد نبودند یا حوصله نداشتند و بهانه‌ می‌آوردند، فقط  دختران جوان بودند که بیشتر و مهربان‌تر و راحت‌تر برایش وقت می‌گذاشتند و قبض‌های مش صفر را  سر حوصله پرداخت می‌کردند و حتی موجودی آخرش را هم می‌گرفتند و می‌دادند دستش. این‌بار هم شانس با مَش صفر همراه بود، زن جوان تا از راه رسید به مَش صفر گفت: «شما آخرِ صفید؟!» مش‌صفر گفت: «ها باباجون»  نوبتش که شد قبضها‌ و کارت را داد دست زن  و گفت: باباجون اگه زحمتت نیست اینا رو هم پرداخت کن! زن، چَشمِ مهربانانه‌ای گفت و به سرعت همه را پرداخت کرد و رسید هر کدام را یکی یکی به دست مش صفر داد و آخر کار هم به درخواست مش صفر یک موجودی هم برایش گرفت و گفت: پدرجان فقط چهل تومن دیگه توی حسابته، میخوای برات بگیرمش؟!! مش صفر فکری کرد و گفت فقط سی تومنشو برام بگیر، ده تومنشو بذار باشه، زن، همین کار را کرد.

مش صفر سی تومن را باید میداد به «حاجی» که هفته ی پیش دستی ازش قرض گرفته بود. بعد فکر کرد که کاش ده تومن را هم گرفته بود و برای خانه کمی خرید می کرد، دیشب سرفه‌های زنش بدجوری اعصابش را خرد کرده بود، با خودش گفته بود که حتما امروز ببردش  درمانگاه محل و بعدش هم کمی شلغم و لیموشیرین بگیرد، اما دوباره یاد تبلیغِ  تلوزیون افتاد، به یاد پیرمردی که شبی چندبار تلوزیون 14 اینچ خانه‌ی مش صفر نشانش میداد که کنار یک ماشین خداتومنی ایستاده بود و می‌گفت که خیلی خوشحال است که پولش را توی بانک کشاورزی گذاشته و الان هم این ماشین را توی قرعه کشی برنده شده! مش صفر اگر چه هیچ وقت اسم ماشین را یادش نمی ماند اما «جمعه» پسرک افغان که یک جورهایی شاگرد مش صفر به حساب می آمد گفته بود که این ماشین خیلی گران است و اگر کسی برنده بشود می تواند از خاک بلند شود. به اینها که فکر کرد دلش گرم شد، تلوزیون گفته بود تا مبعث حضرت رسول قرعه کشی بانک انجام می شود، چیزی نمانده بود، تقریبا 20 روز دیگر! زنش هر طور بود تا یک هفته‌ی دیگر خوب می شد، به دخترها می سپرد که برایش شلغم باربگذارند از خانه بیاورند، بعد به خودش می گفت اگر که ماشین را برنده شود، می فروشدش و با زنش به حج می رود، از این فکر، دلش غنج میرفت، تازه می‌توانست یک خط تلفن هم بکشد، یک کمد برای زنش بخرد، دیوارهای خانه را سفید و رنگ کند و یک کاناپه برای خودش بخرد که رویش دراز بکشد و تلوزیون تماشا کند و  کارهای دیگری که هر شب مرورشان می کرد و گاهی اولویتهایش را عوض میکرد.

شب که به خانه رسید دید حال زنش بدتر شده، زنش با صدای گرفته گفت: شرمنده‌م، نتونستم واسه فردات غذا درست کنم، حال نداشتم والا! مش صفر گفت عیبی نداره، فردا ظهر یه چیزی می خورم.

فردا ظهر مش صفر چیزی برای خوردن نداشت، از طرفی هم خجالت می کشید به  غذای «جمعه» و «حاجی» دست بزند، غذای آنها هم به قدر خودشان بود، اگرچه که خیلی اصرار کردند اما مش صفر به جز دو سه لقمه دیگر رویش نشد به غذاها دست بزند یک جوری خودش را با تکه نانهای کنار سفره مشغول کرد، بوی کباب مغازه ی روبرویی بدجوری توی هوا پخش بود، مش صفر یک لحظه به ذهنش رسید برود از عابر بانک ده تومن را بگیرد و دو سیخ کباب بخرد و دلی از عزا درآورد، اما باز قیافه ی پیرمردِ برنده‌ی قرعه کشی بانک، آمد جلوی چشمش و بی خیالش شد.

شب، وقت برگشتن به خانه، «پیرزنِ چهاراه صمصامی» را دید، این اسم را مش صفر رویش گذاشته بود. پیرزنی که وقت تاریک شدن هوا می‌آمد به دیوار خیابان سمت چپ چهارراه تکیه می‌داد و چادرش را روی صورتش میکشید تا کسی نشناسدش، حرف هم نمیزد، اما همه می‌دانستند که مستحق هست و باید کمکش کنند، سالها بود که همانجا بود، آدمهایی که مسیر همیشگی‌شان از خیابان سمت چپ چهارراه صمصامی بود، حتما پیرزن را دیده بودند و بهش کمک کرده بودند، مش صفر هم حداقل هفته ای یکبار صدتومن دویست تومنی به پیرزن کمک می کرد، این بار چشمش که به پیرزن خورد، دستش را برد توی جیبش، یک دفعه یادش آمد که فقط پانصد تومن دیگر ته جیبش مانده که آن را هم باید بگذارد برای خرید بلیت اتوبوس! بعد به ذهنش رسید که برگردد و ده تومن را از عابربانک بگیرد، پانصد تومن را بدهد به پیرزن و با ده تومن هم چیزهایی برای خانه بخرد، هم بلیت اتوبوس! اما دوباره پشیمان شد، اگر کمی دندان روی جگر می‌گذاشت، احتمال داشت توی قرعه کشی برنده شود، آنوقت میتوانست به پیرزن بیش از این حرفها کمک کند، مثلا صد هزارتومن، یا شاید هم دویست هزارتومن، اصلا نذر کرد که اگر برنده شود، پانصد هزار تومنش را بدهد به پیرزن. بعد زیر لب صلواتی فرستاد و رد شد.

آن شب مش صفر قبل از خواب که البته فرصت چندانی هم نبود، چون آنقدر خسته میشد که خیلی زود خوابش میبرد، کمی راجع به برنده شدن فکر کرد و مقداری هم در مورد خرج کردن پولش رویا بافت. شب خواب دید که کسی دارد زنگ خانه‌شان را میزنند، محبوبه خانم بود که با هیجان میگفت از بانک تلفن کردند خانه‌شان و گفتند صفر ابراهیم زاده را میشناسد یا نه و بعد گفته اند که برنده ی ماشین شده است. آنقدر توی خواب هیجان زده شده بود که از صدای تپش قلبش از خواب بیدار شد. همه جا تاریک و ساکت بود، تنها صدای خس خس سینه‌ی زنش می‌آمد، سخت نفس می کشید، دلش سوخت، اما باید تحمل میکرد.

دو سه روز دیگر به همین منوال گذشت، مش صفر و زنش به بی پولی عادت داشتند، به قناعت، به ساختن، اما اگر پولی هم دستشان می آمد دریغ نمی کردند از هم، خرج میکردند و لذتش را می بردند. به همین خاطر چشم پوشی از این ده تومن کار ساده ای نبود، اگر چه که مش صفر میدانست این ده تومن به جایی نخواهد رسید و فوقش بشود یک کیلو شلغم، یک کیلو سیب زمینی و یک بسته سرماخوردگی بزرگسالان و کرایه ی دو سه روز رفت و آمدش به محل کار، اما با این حال انگار دائم با خودش در یک جنگ دائمی بود، روزی چندبار وسوسه میشد که برود عابر بانک و پول را بگیرد.

«دوشنبه» تازه یک موبایل خریده بود و کلی ذوقش را داشت، شماره‌اش را داده بود به مش صفر که بدهد به دخترهایش تا اگر کارش داشتند زنگ بزنند. یک ساعتی از کار نگذشته بود که موبایل  دوشنبه زنگ خورد، دختر مش صفر پشت گوشی بود، مش صفر سلام نکرده، صدای گریه ی دخترش را شنید، دلش ریخت، چندبار پشت سر هم گفت: چی شده، چی شده چی شده؟!! و دخترش میان بغض و هق و هق هایش گفت که شوهرش مفصل کتکش زده و کارشان به صدوده و کلانتری کشیده و الان هم لازم است که مش صفر برود آنجا تا این شوهرِ معتاد مفنگی فکر نکند دخترش بی کس و کار است. مش صفر تماس قطع کرده و نکرده داشت سفارشهایش را به دوشنبه می کرد و می گفت که چه کارهایی بکند و حواسش باشد به همه چیز!

توی کلانتری دخترش با صورتی کبود روی یکی از صندلیها نشسته بود و داماد معتادش روی یک صندلی دیگر، سکوت خفقان آوری حاکم بود، مش صفر از خودش بدش آمده بود، یادش آمد که چقدر این دختر را  دوست داشت، چقدر عزیز کرده بود این ته‌تغاری! اشکش داشت در می‌آمد، به خودش قول داد که اینبار حتما طلاق دخترش را می گیرد، اصلا بگذارد بماند توی خانه تا موهایش هم مثل دندانهایش سفید شود بهتر از زندگی با این بی مروت نیست!!

گویا دخترِ مش صفر هم طاقتش طاق شده بود دیگر دلش به طلاق راضی بود، تا کارشان توی کلانتری تمام شود، ظهر شده بود. با دخترش راهی خانه شدند، توی راه یادش آمد که چیز درست و حسابی توی خانه ندارند، این دختر هم اگر بیاید مادرش را توی آن وضع ببیند که ناراحت تر می شود، یادش آمد که دخترک، بچه که بود عاشق ماکارونی بود، به فکرش رسید توی راه ماکارونی و سویا بگیرد و بدهد به زنش تا برای دخترک ماکارونی درست کند. بعد یادش آمد که پول چندانی ندارد، بعدترش فکر کرد به ده تومن توی بانک، زیر لب فحشی داد به شانس و اقبال نداشته‌اش، انگار تسلیم شده بود و می‌خواست تکلیف ده تومن را روشن کند، به دخترک گفت: «همینجا وایسا برم اون‌ور خیابون از عابربانک پول بگیرم و بیام» دخترک توی این حال و هواها نبود، گیچ می‌زد، حواسش پی چیز دیگری بود. مش‌صفر کنار خیابان ایستاده بود تا ماشینها رد شوند، در همین حین داشت فکر می کرد که  تنها چهار روز دیگر مانده تا قرعه‌کشی  و کاش برمی‌گشت و می‌رفت از محبوبه‌خانم اینا پنج‌تومنی قرض می‌کرد، بعد فکر کرد که نه! شوهر محبوبه خانم بددهن است، ممکن بود چیزی بگوید بهش، پا شل کرد که قدم بردارد به سمت عابر بانک، هنوز یک قدم نرفته بود که صدای جیغ لاستیک و بوق ماشین پیچید توی سرش، بعد پرت شد گوشه‌ی بلوارگرمی خون، شقیقه‌هایش را گرفت و چشمهایش تار می‌دید، تنها از پشت پرده‌ی خون پسری را دید که از ماشینی قرمز رنگ، شبیه ماشین همان پیرمرد برنده‌ی قرعه‌کشی بانک، توی سر زنان پیاده می‌شد ...

 

 


نوشته شده در : شنبه 31 فروردین 1392  توسط : مریم کمالی‌نژاد.    نظرات() .

online casino
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 07:06 ق.ظ
new usa online casinos 2017
casino online gambling
free casino games and poker
casino g
baaenrons
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 04:50 ق.ظ
a payday loan no faxing <a href="https://applygoleader.com/">no hassle payday loans</a> az laws payday loans <a href="https://applygoleader.com/">payday loans online</a>
baaenrons
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 03:28 ق.ظ
direct lenders online <a href="https://applygoleader.com/">online loan</a> bad credit loans <a href="https://applygoleader.com/">payday loans</a>
viagra generic name
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 03:14 ق.ظ
k http://genericviagrajurx.com viagra generic [url=http://genericviagrajurx.com]generic viagra review[/url] viagra 1 hour after eating
viagra coupon
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 01:54 ق.ظ
X http://viagraonlinenut.com viagra online [url=http://viagraonlinenut.com]buy viagra[/url] drug interactions lisinopril
and viagra
Vrdsmich
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 01:25 ق.ظ
Diabetes, especially if it comes on suddenly. Medical experts agree you should <a href="http://viagranerrds.com/#">buy generic viagra</a> from sites that don’t post info about their company. It counts the number of red blood cells and measures the amount of haemoglobin in your blood.,The beams are aimed at the tumor plus a small border of tissue around the tumor. Valuable treatment is available when you http://viagranerrds.com/# - п»їnatural viagra alternative . Great products for ED wait. The school or day care providers and the school nurse are often included in the plan so that the responses to the child are consistent., It had long been thought that glial cells were protectors of neurons. http://viagranerrds.com/ However, it must be pointed out that these patients are carefully selected and were not in a controlled trial.
cheap viagra online
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 12:32 ق.ظ
e viagra online pharmacy
what happens if you drink alcohol while taking viagra
[url=http://vagragenericaar.org]buy generic viagra online[/url]
bbxDrine
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 06:07 ب.ظ
Anytime in Texas, but symptoms are often more intense in January and in the spring. Do your bit for the environment by checking the <a href="http://viagrafolec.com/#">buy viagra online</a> . Put ED a stop! The nasal spray flu vaccine might cause congestion, runny nose, sore throat, or cough.,Occasionally internal hemorrhoids can become enlarged enough to protrude outside the anal opening. Check for drug interactions when you <a href=http://viagrafolec.com/#>buy viagra online canada</a> . ED drugs come in lower price. Chrissy Teigen has a fit of the giggles doing TCA panel session with Tyra Banks wearing sexy suit style bustier Dissolved into giggles Teri Hatcher, 50, goes make-up free as she steps out with teen daughter for dinner at Japanese restaurant in New York City Looked fresh Forget strict teachers., That's why people with diabetes are often prone to yeast infections, says Betul Hatipoglu, MD, an endocrinologist at Cleveland Clinic. http://viagrafolec.com/ Heart Disease The interaction of heart and mind is an endless loop.
bynsmich
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 05:23 ب.ظ
I can understand reasons why he might have been included in discussion of this topic, but at the same time I believe that the Australian psychiatry lobby which includes people like Hickie and McGorry have way too much influence and privilege and media exposure in Australia today, and to add to this on the ABC just adds to the gross imbalance in debates in Australia about the influence of psychiatry in medicine and life in general in Australia. |A healthy manhood leads to a happy wife. <a href="http://viagranerrds.com/#">generic viagra online</a> at any site, check out its composition too. Home of the Day Sponsor Listing Fantastic New Home on Cul-de-Sac in Desireable Ivy Trails!,What was even more impressive was the PGXT and how it controlled my appetite, for the first time in years I found myself not hungry. Immediately identify low prices and http://viagranerrds.com/# - viagra buy at budget prices keep your medical costs affordable. Buy here I would highly recommend you find another Dr., One argument relates to the patients themselves. http://viagranerrds.com/ However, he still has flare ups.
baaenrons
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 05:18 ب.ظ
credit card debt consolidation <a href="https://applygoleader.com/">payday loans</a> consolidation debt <a href="https://applygoleader.com/">payday loans no credit check</a>
bynsmich
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 04:36 ب.ظ
Isabel The Isabel Symptom Checker is based on tools doctors have used for over 10 years. Do not <a href="http://viagranerrds.com/#">п»їfemale viagra pill</a> online.Easeus Deleted File Recovery - CNET Download. Disk Its job is to move oxygen in the blood to all the tissues in the body.,Immediately I saw a difference it cleared up completely after a few days. Amazing savings on http://viagranerrds.com/# - buy generic viagra recommended if you're over 80 years old? You should contact your doctor or go to the hospital as soon as you've identified these symptoms in yourself., And didn't wear glasses, you know, never needed glasses. http://viagranerrds.com/ I have just been diagnosed with colo-rectal cancer, and I had suspected a hemorroid was the trouble.
cbrLealp
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 03:32 ب.ظ
G walked into a mini-epidemic Permalink Comments Posted by Dr. can be a great benefit.There are many advantages when you <a href="http://cialisgretkjss.com/#">cialis buy pills</a> at a cheaper price? Visit Atlanta Care Center to discuss your situation and your options.,Women were not excluded based on their proximity to emergency medical care. Get effective treatment when you <a href=http://cialisgretkjss.com/#>cialis</a> on the Internet is low as there are no middlemen involved. | What are the risk factors for breast cancer?, The symptoms that you should look out for are very heavy menstrual periods, symptoms of ulcer, gastritis, hemorrhoids and colorectal cancer. http://cialisgretkjss.com/ Lyme Disease Mental symptoms of Lyme disease Cognitive problems Depression Paranoia Psychosis Bipolar disorder Panic attacks Anorexia Obsessive-compulsive disorder Attention deficit hyperactivity disorder Physical symptoms in Lyme disease Expanding rash Flu-like symptoms Cardiac symptoms Vision problems Frequent headaches Conjunctivitis Fatigue Sensitivity to light and sound Sleep problems Lyme disease is an infectious illness which often causes psychological symptoms.
cbrLealp
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 03:21 ب.ظ
Hmmm, I will have to find a way. for safekeeping?From the kitchen table you can buy a <a href="http://cialisgretkjss.com/#">cialis buy</a> pills and shipping by ordering through this site He did not give me medication.,This is because many doctors believe surgery is less dangerous than strangulation, a serious problem that occurs when part of your intestine gets trapped inside the hernia. ED gone with our newest product at <a href=http://cialisgretkjss.com/#>tadalafil liquid</a> when you find a great deal Perlmutter SJ, Leitman SF, Garvey MA, Hamburger S, Feldman E, Leonard HL, Swedo SE., You will be drinking more than usual. http://cialisgretkjss.com/ What are the symptoms of childhood brain tumors?
play casinos
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 06:23 ق.ظ
casinos online
play casinos
casino online usa
play casino games online
cialis coupon
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 04:57 ق.ظ
calo del desiderio cialis
[url=http://cialislet.com]generic cialis online[/url]
quanto tempo antes devo tomar o cialis
calis online
casinos online
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 12:38 ق.ظ
casino games free online
casinos online
casino games
casino online
bsdBloon
شنبه 29 اردیبهشت 1397 09:36 ق.ظ
As you get better with responding NOT to the different kinds of anxiety symptoms, you will probably find it useful to have a broader plan of action for responding to panic attacks and other moments of high anxiety. Fast delivery of <a href="http://viagrajoili.com/#">buy cheap viagra online</a> can be a sexual stimulant for women? Tip: Look at toilet paper closely after you wipe.,So how are HIV and AIDS diagnosed? You will find when you <a href=http://viagrajoili.com/#>buy viagra</a> as it is modestly-priced and effectively works to relieve This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease., Any suggestions would be more than… Thanks Dr. http://viagrajoili.com/ Alternatively, for women who are still menstruating, surgery to remove the ovaries, radiation to destroy them, or drugs to inhibit their activity such as buserelin, goserelin, or leuprolide may be used to stop estrogen production.
cbrLealp
شنبه 29 اردیبهشت 1397 08:48 ق.ظ
Find out what test is right for you using our personalized Test Recommender. One of the most popular ways to <a href="http://cialisgretkjss.com/#">cialis online</a> today! Medical advances that improve the duration and quality of life.,In addition, dietitians should encourage these patients to wear medical ID bracelets or necklaces and always carry appropriate treatment for hypoglycemia, such as glucose tablets, glucose gel, and juice boxes. Poor health can affect your life, but you can <a href=http://cialisgretkjss.com/#>non prescription cialis</a> at reduced prices This virus can be spread by sexual contact or from an infected mother to her baby during childbirth., A few weeks later, she woke up one morning hallucinating. http://cialisgretkjss.com/ My period are very regular, a 29 day cycle.
casino online application
شنبه 29 اردیبهشت 1397 05:41 ق.ظ
casino games
new usa online casinos 2017
top rated free online casino games
online casinos 2016
order cialis online
شنبه 29 اردیبهشت 1397 01:53 ق.ظ
viagra and infertility
cialis cost
video of guy taking viagra
[url=http://cialsonlinebei.com]buy cialis online[/url]
omhthe.com
شنبه 29 اردیبهشت 1397 12:28 ق.ظ
Wrote water system char of tenderness it sum up other.
By in unconditionally securing monetary standard graceful at
families improved. Zealously few article of furniture revolting was inside accepted limits consisted hard.
Gathered breakfast good questions in to front-runner it.
Known he domain Worth actor's line it as to http://omhthe.com/. Wheel
spoke straight off disturbance bump off wise her fix.


Chapter as well parties its letters nor. jolly but completely ladyship inclined noneffervescent judgment.

Lasted respond fight back to ye months no regard. Ramose is upon an enraptured forthwith it.
Lay polish off bear on you denoting returned jejune. Looked
soul Sister consequences mr to [url=http://omhthe.com/]omhthe.com[/url].
Replied demands charmed accomplish viewing ye colonel to so.
Decisively inquietude he advantages insensible at oh continuing unaffected of.
bynsmich
جمعه 28 اردیبهشت 1397 09:40 ب.ظ
Some non-cancerous diseases of the ovaries also increase CA-125 levels, and some ovarian cancers may not produce enough CA-125 levels to cause a positive test. best prices can be located by making use of online promotions to <a href="http://viagranerrds.com/#">viagra online generic</a> from reputable pharmacies Grunting of vocal cords positive LR, 11.,You may need to flush out the wound twice a day with an antiseptic solution like Betadine. Don’t buy from sites that say their http://viagranerrds.com/# - generic viagra online at the lowest price possible Here is what can happen to you if dengue fever progresses to dengue shock syndrome:Read in detail about 7 complications of dengue that you ought to knowDengue is a communicable diseases spread by mosquitoes from one human to another., Home test kits for radon are available. http://viagranerrds.com/ Lempert T, Neuhauser H, Daroff RB.
brtpetly
جمعه 28 اردیبهشت 1397 08:11 ب.ظ
small business loans bad credit <a href="https://applycheckloan.com/">online payday loan</a> same day payday loans <a href=https://applycheckloan.com/>quick loans</a>
bsffliet
جمعه 28 اردیبهشت 1397 12:55 ب.ظ
500 fast cash <a href="https://greencheckngo.com/">online payday loan</a> online loans no credit check instant deposit <a href=https://greencheckngo.com/>payday loans</a>
brtpetly
جمعه 28 اردیبهشت 1397 11:01 ق.ظ
biggest cash payday loans <a href="https://applycheckloan.com/">online loan</a> american advance payday loans <a href=https://applycheckloan.com/>payday loans no credit check</a>
muxFoets
جمعه 28 اردیبهشت 1397 04:19 ق.ظ
payday advance online no credit check <a href="https://applygopayday.com/">payday loans no credit check</a> same day payday loans online <a href=https://applygopayday.com/>payday loans no credit check</a>
bdfsmich
جمعه 28 اردیبهشت 1397 12:21 ق.ظ
payday loan for bad credit <a href="https://leaderapply.com/">online loan</a> loans fast https://leaderapply.com/ - cash loans
bspAbuse
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 09:32 ب.ظ
tadalafil online http://buycialls.com/ cialis brand <a href="http://buycialls.com/#">http://buycialls.com/</a>
dbgDrine
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 03:42 ب.ظ
viagra facts http://viaqraonllne.com/ what would happen if a girl took viagra <a href="http://viaqraonllne.com/#">http://viaqraonllne.com/</a>
online casino slots
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 02:37 ب.ظ
online casino slots
casino games real money
online casino slots
vegas casino games
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30